Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich w okresie od 01.06.2023 r. do 29.02.2024 r.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich w okresie od 01.06.2023 r. do 29.02.2024 r. w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich;
 2. Pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich;
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradni Neonatologicznej.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51 , (22) 599-17-57.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2023 r. do godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy (wersja edytowalna)
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Autor: Kinga Opałka, 17 maja 2023 13:29
Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca 2023 13:17