Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Klinicznym Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii DSK oraz udzielanie specjalistycznych konsultacji w Poradni Diabetologicznej dla Dzieci DSK w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

OGŁOSZENIE


Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Klinicznym Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii DSK oraz udzielanie specjalistycznych konsultacji w Poradni Diabetologicznej dla Dzieci DSK w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51 , (22) 599-17-57.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2023 r. o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa (w lokalizacji DSK).
 4. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
 5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 6. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 7. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy – wersja do edycji
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Kinga Opałka, 15 czerwca 2023 14:28
Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2023 13:04