Udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCK WUM (lokalizacja ul. Banacha 1A) w zakresach

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCK WUM (lokalizacja ul. Banacha 1A) w następujących zakresach:

ZAKRES 1. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 2. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W II ZAKŁADZIE RADIOLOGII KLINICZNEJ W OKRESIE OD 01.07.2023R. DO 31.08.2024.

ZAKRES 3. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ, ENDOKRYNOLOGICZNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ – ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ, ENDOKRYNOLOGICZNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 4. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARKICH W KLINICE CHIRURGII TRANSPLANTACYJNEJ I WĄTROBY – ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ, TRANSPLANTACYJNEJ I WĄTROBY W OKRESIE OD 01.07.2023 R.
DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 5. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE CHIRURGII SERCA, KLATKI PIERSIOWEJ I TRANSPLANTOLOGII – ODDZIAŁ KLINICZNY KARDIOCHIRURGII W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 6. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII – ODDZIALE KLINICZNYM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 7. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ENDOKRYNOLOGII – ODDZIALE KLINICZNYM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ENDOKRYNOLOGII OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 8. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE GASTROENTEROLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ (PEŁNIENIE DYŻURÓW POD TELEFONEM W CELU PRZYJAZDU DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH RATUJĄCYCH ŻYCIE tj.: a) dyżurów medycznych pod telefonem 16,5 godzinnych w dni powszednie (godz. 15:05-7:30), b) dyżurów medycznych pod telefonem 24 – godzinnych w sobotę, niedzielę i święta (godz. 7:30-7:30) W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 9  UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARSKICH W KLINICE NEFROLOGII, DIALIZOTERAPII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1)ODDZIALE KLINICZNYM NEFROLOGII, DIALIZOTERAPII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, 2) STACJI DIALIZ W OKRESIE
OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 10. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARKICH W KLINICE NEUROCHIRURGII – ODDZIALE KLINICZNYM NEUROCHIRURGII W OKRESIE OD 01.07.2023 R. DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 11. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARKICH W KLINICE OTORYNOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI – ODDZIALE KLINICZNYM OTORYNOLARYNGOLOGII, AUDIOLOGII, FONIATRII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ W OKRESIE OD 01.07.2023 R.DO 31.08.2024 R.

ZAKRES 12. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA ŚWIADCZENIU USŁUG PIELĘGNIARKICH W SZPITALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ W OKRESIE OD 01.07.2023 R.
DO 31.08.2024 R.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  26.06.2023 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Naczelnej Pielęgniarki  (lokalizacja CSK UCK WUM).
 5. Dokonując wy Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 15 czerwca 2023 14:03
Ostatnia modyfikacja: 5 października 2023 11:36