Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Szpitalnej Izbie Przyjęć (Lokalizacja CSK)

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2025 r. w podziale na zakresy:


I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć (CSK UCK WUM) w zakresie pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia tj.:
1) dyżurów medycznych 12 godzinnych (7:00 – 19:00) w dni powszednie, soboty i święta;
2) dyżurów medycznych 12 godzinnych (19:00 – 7:00) w dni powszednie, soboty i święta.
II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy:
1) w Szpitalnej Izbie Przyjęć (CSK UCK WUM) w zakresie pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia tj.:
a) dyżurów medycznych 12 godzinnych (7:00 – 19:00) w dni powszednie, soboty i święta;
b) dyżurów medycznych 12 godzinnych (19:00 – 7:00) w dni powszednie, soboty i święta.
2) w Przychodni Specjalistycznej (CSK UCK WUM) w zakresie konsultacji z medycyny pracy przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych medycyny pracy oraz wydawania orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy lub przeciwwskazaniach do pracy na określonym stanowisku.

  1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-39.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2023 r. do godz. 9:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
  6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
WZÓR UMOWY ZAKRES I
WZÓR UMOWY ZAKRES II
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 20 marca 2023 12:23
Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2023 11:32