Udzielanie świadczeń zdrowotnych w DSK UCK WUM w podziale na części

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM  w podziale na części:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii  przez Pielęgniarki w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii przez Położne w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Kariologii i Pediatrii – Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji przez pielęgniarki w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii  i Pediatrii przez Pielęgniarki w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii przez Pielęgniarki w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Opieki Pooperacyjnej Kardiochirurgicznej w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez Pielęgniarki, Ratowników Medycznych w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnym Bloku Operacyjnym Pediatrycznym w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neonatologii I Chorób Rzadkich  – stanowiska intensywnej terapii noworodka przez Pielęgniarki, Położne w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neonatologii I Chorób Rzadkich  – Patologia Noworodka przez Pielęgniarki w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Nefrologii i Pediatrii wraz z Pododdziałem Niemowlęcym i Stacją Dializ z Pododdziałem Dializ Otrzewnowych w okresie od  01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych  pod numerem tel.  (22) 599-17-51 , (22) 599-17-57.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2023 r. do godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa (w lokalizacji DSK).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy – pielęgniarka
Wzór umowy – pielęgniarki położne
Wzór umowy – ratownik medyczny
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Kinga Opałka, 20 lipca 2023 09:58
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2023 14:55