Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (16.2021.DSK)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) ogłasza konkurs ofert nr DSP.4240.16.2021.DSK w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Zadanie 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w pracowni elektrofizjologii i ablacji oraz pracowni hemodynamiki

Zadanie 3 Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technika elektroradiologii (zakres kardiologii interwencyjnej)

  1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
  2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia, BIP, zakładka konkursy.
  3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 28 września 2021  r. o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D.
  6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
  8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania, a także odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
  9. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Załączniki nr 1-3, 5 do SWKO
Szczegółowe Warunki Konkursu
Ogłoszenie nr 1 o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
Protokół nr 2 z posiedzenia komisji konkursowej

Autor: Kinga Opałka, 20 września 2021 15:06
Ostatnia modyfikacja: 5 października 2021 12:53