Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej (lokalizacja Banacha)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 08.10.2021 do 31.10.2023 w Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej oraz w okresie od 15.10.2021 do 14.10.2023 (lokalizacja Banacha) w:

1.           Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
2.           Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
3.           Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
4.           Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
5.           Klinice Chirurgii, Transplantacyjnej i Wątroby;
6.           Pododdziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
7.           Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
8.           Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
9.           Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
10.         Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych;
11.         Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
12.         Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;
13.         Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
14.         Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych,
15.         Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi;
16.         Klinice Neurologii;
17.         Klinice Neurochirurgii;
18.         Klinice Kardiochirurgii;
19.         Klinice Onkologii;
20.         Klinice Kardiologii;
a)           Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii;
21.         Centralnym Bloku Operacyjnym;
22.         II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel. (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki pod nr tel. (22) 599-29-10.
  2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2021r. g. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki.
  5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
    i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
  7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 27 września 2021 10:18
Ostatnia modyfikacja: 8 października 2021 15:04