Udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 711, z późn. zm) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r. w zakresie:

 1. konsultacji z medycyny pracy w Przychodni Specjalistycznej przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych medycyny pracy oraz
  wydawania orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy lub
  przeciwwskazaniach do pracy na określonym stanowisku Udzielającego Zamówienia;
 2. pełnienia dyżurów medycznych z chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć
  w wymiarze do 14 dyżurów w miesiącu tj.:
  a) dyżurów medycznych 12 godzinnych (7:00-19:00) w dni powszednie, soboty,
  b) niedziele i święta;

 1. dyżurów medycznych 12 godzinnych (19:00-7:00) w dni powszednie, soboty,
  niedziele i święta.
 2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce konkursy ofert.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2022 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością zaproponowanych stawek za udzielanie świadczeń.
 8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
WZÓR UMOWY

Autor: Kinga Opałka, 19 stycznia 2022 18:22
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2022 12:05