Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na części (Konkurs ofert nr 15/2022/CSK)

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na części:


CZĘŚĆ I:
Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z

anestezjologii i intensywnej terapii w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii okresie od
01.01.2023 r. do 31.12.2023 w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii, tj. wykonywania znieczulania ogólnego
  i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
 2. reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie
  bezpośredniego zagrożenia życia;
 3. leczenia bólu ostrego;
 4. udzielanie konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
 5. intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii
  i Oddziale Pooperacyjnym;
 6. prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami
  wykorzystywanymi do udzielania wyżej wymienionych świadczeń, zgodnie z przyjętymi w II
  Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii standardami;
 7. nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji;
 8. dyżurów medycznych w systemie całodobowym według harmonogramu(jeśli dotyczy);
 9. udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych: przeszczepienie nerki,
  przeszczepienia nerki i trzustki, oraz wątroby a w szczególności:
  1) udział w komisyjnym orzeczeniu zgonu;
  2) kwalifikacja potencjalnego dawcy do pobrania narządów i opiece nad dawcą do momentu
  pobrania narządów;
  3) znieczulenie do pobrania narządów od dawcy zmarłego;
  4) znieczulenie do przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego;
  5) znieczulenie do przeszczepienia nerki i trzustki od dawcy zmarłego;
  6) znieczulenie trzustki;
  7) znieczulenie do przeszczepienia nerki z odprowadzeniem moczu sp. Brickera;
  8) znieczulenie do przeszczepienia nerki od dawcy żywego;
  9) znieczulenie do przeszczepienia wątroby;
  10) znieczulenie do pobrania narządów od dawcy żywego.

CZĘŚĆ II
Udzielanie świadczeń z zakresu opieki anestezjologicznej nad dzieckiem oraz osobą dorosłą –
pacjentów Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi według potrzeb Udzielającego
zamówienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
  Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych
  pod numerem tel. (22) 599-17-38.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2022 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie
  traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest
  późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej
  przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność,
  jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części
  oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania
  przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000
  euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowo cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Projekt umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 13 grudnia 2022 14:58
Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2022 15:04