Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej polegającej na instrumentowaniu do zabiegów operacyjnych przez pielęgniarki w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Blok Operacyjny w SKDJ UCK WUM

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej polegającej na instrumentowaniu do zabiegów operacyjnych przez pielęgniarki w Klinice Ortopedii  i Traumatologii Narządu Ruchu – Blok Operacyjny  w SKDJ UCK WUM (  lokalizacja ul. Lindleya 4) w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).

  1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod nr tel.  (22) 599 17 62 oraz w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki pod nr tel. (22) 502 12 22.
  2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2022 r. o godz. 11:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki w lokalizacji SKDJ.
  5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
  6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
    i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
  7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO – RODO- UCK WUM
Wzór umowy
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 14 grudnia 2022 09:47
Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia 2022 14:31