Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63Adziałając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert nr DSP.4240.5.2021.DSK w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie neonatologii (postepowanie uzupełniające)

Zadanie 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w zakresie pielęgniarstwa neonatologicznego

Zadanie 3.Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach uprawnień psychologa

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

 1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia, BIP, zakładka konkursy.
 2. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) – Parter, pokój 001.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 25 marca 2021  r. o godzinie 11:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D
 5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania, a także odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 8. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

UWAGA! nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert: z  dnia 24 marca 2020 r. na dzień 25 marca 2020 r.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 15 marca 2021 15:11
Ostatnia modyfikacja: 31 marca 2021 12:11