Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2023 r. w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Oddziale Intensywnej Terapii, Oddziale Pooperacyjnym, Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej);
  1. 1. Oddział Intensywnej Terapii Covid-19;
 2. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej (Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej);
 3. Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej (Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej);
 4. Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń (Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń);
 5. Klinice Chirurgii, Transplantacyjnej i Wątroby (Oddziale Klinicznym Chirurgii, Transplantacyjnej i Wątroby, Pododdziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej);
 6. Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii, Transplantacyjnej i Wątroby;
 7. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii);
 8. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii);
 9. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii (Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii i);
 10. Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (Oddziale  Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych);
 11. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych (Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych);
 12. Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 13. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych (Oddziale Klinicznym Hepatologii i Chorób Wewnętrznych);
 14. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (Oddziale Klinicznym Diabetologii i Chorób Wewnętrznych)
 15. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych (Oddziale Klinicznym Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych);
 16. Stacji Dializ z Pododdziałem Dializy Otrzewnowej;
 17. Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (Oddziale Klinicznym Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi);
 18. Klinice Neurologii (Oddziale Klinicznym Neurologii);
 19. Zakładzie Radiologii;
 20. Klinice Neurochirurgii (Oddziale Klinicznym Neurochirurgii);
 21. Klinice Kardiochirurgii (Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii);
 22. Klinice Kardiologii (Oddziale Klinicznym Kardiologii Ogólnej, Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii, Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej);
 23. Wydzielonym miejscu Szpitalnej Izby Przyjęć (blok D piętro VII) przeznaczonym do obserwacji pacjentów bez ustalonego wyniku Covid-19
 24. Ratownicy medyczni w Szpitalnej Izbie Przyjęć,
 25. Szpitalna Izba Przyjęć.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2021 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 6. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 8. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
FORMULARZ OFERTOWO–CENOWY

Autor: Kinga Opałka, 16 marca 2021 13:28
Ostatnia modyfikacja: 18 marca 2021 11:31