Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SKDJ UCK WUM w zakresach

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

ZAKRES 1

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  z jednoczesnym pełnieniem obowiązków p.o Kierownika SOR i Z-cy Kierownika SOR oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach podstawowej ordynacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SKDJ UCK WUM (lokalizacja: ul. Lindleya 4)  w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.

ZAKRES 2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów i bez specjalizacji w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SKDJ UCK WUM (lokalizacja: ul. Lindleya 4)  w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2024 r. o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (Lokalizacja SKDJ UCK WUM).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wzór umowy SOR- dyżury lekarz
Wzór umowy SOR- kierownik+lekarz

Autor: Kinga Opałka, 14 marca 2024 11:52
Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2024 11:52