Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM (lokalizacja ul. Żwirki i Wigury 63A)w okresie od 01.04.2024 r.do 31.07.2025 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM (lokalizacja ul. Żwirki i Wigury 63A) w okresie od 01.04.2024 r. do 31.07.2025 r. w zakresach:

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii;
2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Kardiologii i Pediatrii – Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji.
3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii.
4) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii.
5) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Pododdziale Opieki Pooperacyjnej Kardiochirurgicznej.
6) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
7) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Centralnym Bloku Operacyjnym Pediatrycznym.
8) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Neonatologii i Chorób Rzadkich – stanowiska intensywnej terapii noworodka.
9) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Neonatologii i Chorób Rzadkich – Patologia Noworodka.
10) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Stacji Dializ z Pododdziałem Dializy Otrzewnowej.
11) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Gastroenterologii Żywienia Dzieci Pediatrii – Pracownia Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego.
12) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca – Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-51, (22) 599-17-57.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2024 r. do godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2024.r. o godz.10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa (w lokalizacji DSK).
  6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
  7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 14 marca 2024 15:09
Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2024 14:09