Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.06.2022 do 30.06.2023r. oraz w zakresie ratownictwa medycznego w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od
01.06.2022 do 30.06.2023r. oraz w zakresie ratownictwa medycznego w okresie od 01.07.2022
do 30.06.2023 w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  a) Oddziale Intensywnej Terapii,
 2. Klinice Kardiochirurgii;
 3. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
 4. Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
 5. Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
 6. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
 7. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
 8. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
 9. Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych;
 10. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 11. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;
 12. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
 13. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych,
 14. Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi;
 15. Klinice Neurologii;
 16. Zakładzie Radiologii Klinicznej;
 17. Klinice Neurochirurgii;
 18. Klinice Kardiologii;
  a) Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej;
  b) Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej.
 19. Centralnym Bloku Operacyjnym;
 20. Zakładzie Radiologii Klinicznym;
 21. Ratownicy Medyczni Szpitalnej Izbie Przyjęć;

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia
konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie
internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw
  Pracowniczych i Płac pod nr tel. (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego
  Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2022 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze
  najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość,
  dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także
  odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
  kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 13 maja 2022 14:28
Ostatnia modyfikacja: 30 maja 2022 14:05