Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.10.2022 do 30.09.2023r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od
01.10.2022 do 30.09.2023r. w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  a) Oddziale Intensywnej Terapii,
  b) Oddziale Pooperacyjnym,
 2. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej;
 3. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
 4. Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
 5. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
 6. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
 7. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
 8. Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych;
 9. Klinika Onkologii;
 10. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 11. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;
 12. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
 13. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych,
 14. Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi;
 15. Zakładzie Radiologii Klinicznej;
 16. Klinice Neurochirurgii;
 17. Klinice Kardiologii;
  a) Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej;
  b) Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej,
  c) Oddział Kliniczny Kardiologii Ogólnej,
  d) Oddział Kliniczny Elektrokardiologii
 18. Centralnym Bloku Operacyjnym;
 19. Zakładzie Radiologii Klinicznym;
 20. Punkt Pobrań w Przychodni Specjalistycznej.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw
  Pracowniczych i Płac pod nr tel. (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki
  pod nr tel. (22) 599-29-10.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2022 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki.
 5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze
  najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość,
  dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także
  odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
  kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Wzór umowy
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Autor: Dział Aplikacji, 14 września 2022 11:32
Ostatnia modyfikacja: 14 września 2022 12:07