Pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w lokalizacji SKDJ UCK WUM ul. Lindleya 4 w okresie od 01.10.2022 r. do 31.03.2024 r. oraz 01.11.2022 r. do 31.03.2024r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w lokalizacji SKDJ UCK WUM ul. Lindleya 4 w okresie od 01.10.2022 r. do 31.03.2024 r. oraz 01.11.2022 r. do 31.03.2024r.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel. (22) 502 15 38.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2022 r. do godz. 11:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
  6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
  7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
  9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik nr 1 do SWKO formularz ofertowo-cenowy
Wzór umowy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCKWUM
Ogłoszenie wyniku konkursu


Autor: Dział Aplikacji, 20 września 2022 12:26
Ostatnia modyfikacja: 4 października 2022 09:38