Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. w:

 1. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  a) Oddziale Intensywnej Terapii,
  b) Oddziale Pooperacyjnym;
 2. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej II Kliniki Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii;
 3. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
 4. Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
 5. Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
 6. Klinice Chirurgii, Transplantacyjnej i Wątroby – pielęgniarki endoskopowe (do pracowni endoskopowej w tym pełnienie dyżurów pod telefonem w celu przyjazdu do zabiegów endoskopowych ratujących życie tj:
  a) dyżurów medycznych pod telefonem 16, 25- godzinnych w dni powszednie (1505 – 730);
  b) dyżurów medycznych pod telefonem 24 – godzinnych sobotę, niedzielę i święta (730 – 730).
 7. Pododdziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
 8. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
 9. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
 10. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
 11. Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych;
 12. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – pielęgniarki endoskopowe;
 13. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;
 14. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
 15. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych,
  a) Stacji Dializ z Pododdziałem Dializy Otrzewnowej;
 16. Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi;
 17. Klinice Neurologii;
 18. Zakładzie Radiologii Klinicznej;
 19. Klinice Neurochirurgii;
 20. Klinice Kardiochirurgii;
 21. Klinice Kardiologii;
  a) Oddziale Klinicznym Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii;
  b) Oddziale Klinicznym Kardiologii Inwazyjnej.
 22. Centralnym Bloku Operacyjnym;
 23. Szpitalnej Izbie Przyjęć;
 24. Ratownicy medyczni w Szpitalnej Izbie Przyjęć;
 25. Ratownicy medyczni w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2021 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy na udzielanie świadczeń
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 6 grudnia 2021 11:54
Ostatnia modyfikacja: 27 grudnia 2021 12:57