Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych na rzecz Pacjentów UCK WUM

Warszawa, dnia 25 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE

W sprawie konkursu ofert „Na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych na rzecz Pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. – znak sprawy: DR.4240.695.2021.AP

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert „Na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych na rzecz Pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”(znak sprawy: DR.4240.695.2021.AP).

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych. Zakres świadczeń oraz warunki udziału w postępowaniu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty przygotowane zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach, w Dziale Rozliczeń Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – zakład leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, piętro 5 blok D, pokój 104, w godz. 7:30-15:00. Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2021 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021 r. o godz. 10:00 w Dziale Rozliczeń pok. 104 piętro 5 blok D. Materiały informacyjne dostępne są na stronie internetowej uckwum.pl/dla-kontrahenta/konkursy-ofert/ w zakładce „Dla kontrahenta”. UCK WUM zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania i zmiany terminu otwarcia ofert. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SWKO
Załącznik nr 1 do SWKO – formularz (cz. 1)
Załącznik nr 1 do SWKO – formularz (cz. 2)
Załącznik nr 2 do SWKO – oświadczenie dotyczące aparatury
Załącznik nr 3 do SWKO – oświadczenie dotyczące personelu
Załącznik nr 4 do SWKO – oświadczenie o systemie kontroli
Załącznik nr 5 do SWKO – wykaz podwykonawców
Załącznik nr 6 do SWKO – klauzula informacyjna
Załącznik nr 7 do SWKO – wzór umowy
Załącznik nr 2 do wzoru umowy
Załącznik nr 3 do wzoru umowy
Załącznik nr 4 do wzoru umowy
Załącznik nr 6 do wzoru umowy
Odpowiedzi na pytania oferentów
Ogłoszenie o wynikach
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wynikach

Autor: Kinga Opałka, 25 listopada 2021 14:15
Ostatnia modyfikacja: 31 grudnia 2021 10:46