Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń przez lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych :

Na udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń przez lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii w  Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SKDJ UCK WUM (lokalizacja: ul. Lindleya 4) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 w zakresie:

 1. Anestezjologii i intensywnej terapii, tj. wykonywania znieczulania ogólnego i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
 2. Reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
 3. Leczenia bólu ostrego i przewlekłego;
 4. Udzielania konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
 5. Intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii      
  i Oddziałach Nadzoru Poznieczuleniowego;
 6. Prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania wyżej wymienionych świadczeń, zgodnie z przyjętymi  w  Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SKDJ UCK WUM standardami;
 7. Nadzorowania pracy lekarzy bez specjalizacji;
 8. Dyżurów medycznych w systemie całodobowym według  harmonogramu;
 9. Udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych: przeszczepienie nerki, przeszczepienie nerki  i trzustki, oraz wątroby a w szczególności:
  1) udział w procedurze stwierdzania śmierci mózgu, stwierdzaniu zgonów w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia;
  2) kwalifikacja potencjalnego dawcy do pobrania narządów i opiece nad dawcą do momentu pobrania narządów;
  3) znieczulenie do pobrania narządów od dawcy zmarłego;
  4) znieczulenie do przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego;
  5) znieczulenie do przeszczepienia nerki i trzustki od dawcy zmarłego;
  6) znieczulenie do przeszczepienia trzustki;
  7) znieczulenie do przeszczepienia nerki z odprowadzeniem moczu sp. Brickera;
  8) znieczulenie do przeszczepienia nerki od dawcy żywego;
  9) znieczulenie do przeszczepienia wątroby, przy czym w przypadku udziału dwojga lekarzy anestezjologów, kwota o której mowa poniżej jest dzielona;
  10) znieczulenie do pobrania narządów od dawcy żywego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-62.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  18.12.2023 r. do godz. 8:30. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał. nr 1 Formularz ofertowo-cenowy
Zał. nr 2 Informacja RODO
Wzór umowy
ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu postępowania

Autor: Kinga Opałka, 8 grudnia 2023 15:41
Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2023 15:14