Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w podziale na części w lokalizacji CSK

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na części:

CZĘŚĆ I:

Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii, tj. wykonywania znieczulania ogólnego
  i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
 2. reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
 3. leczenia bólu ostrego;
 4. udzielanie konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
 5. intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii      
  i Oddziale Pooperacyjnym;
 6. prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania wyżej wymienionych świadczeń, zgodnie z przyjętymi  w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii standardami;
 7. nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji;
 8. dyżurów medycznych w systemie całodobowym według  harmonogramu(jeśli dotyczy);
 9. udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych: przeszczepienie nerki, przeszczepienia nerki  i trzustki, oraz wątroby a w szczególności:
  1) udział w komisyjnym orzeczeniu zgonu;
  2) kwalifikacja potencjalnego dawcy do pobrania narządów i opiece nad dawcą do momentu pobrania narządów;
  3) znieczulenie do pobrania narządów od dawcy zmarłego;
  4) znieczulenie do przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego;
  5) znieczulenie do przeszczepienia nerki i trzustki od dawcy zmarłego;
  6) znieczulenie trzustki;
  7) znieczulenie do przeszczepienia nerki z odprowadzeniem moczu sp. Brickera;
  8) znieczulenie do przeszczepienia nerki od dawcy żywego; 
  9) znieczulenie do przeszczepienia wątroby;
  10) znieczulenie do pobrania narządów od dawcy żywego; 
  11) założenie portu naczyniowego;
  12) usunięcie portu naczyniowego.

CZĘŚĆ II

Udzielanie świadczeń z zakresu opieki anestezjologicznej nad dzieckiem oraz osobą dorosłą – pacjentów Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi według potrzeb Udzielającego zamówienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-38.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  14.12.2022 r. do godz. 8:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Dyrekcji CSK.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowo cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Projekt umowy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 8 grudnia 2023 15:26
Ostatnia modyfikacja: 18 grudnia 2023 13:48