Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Centralny Szpital Kliniczny
Dział Spraw Pracowniczych i Płac
OGŁOSZENIE


Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 711, z
późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie
wysokospecjalistycznych świadczeń przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej
terapii w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie:


1) anestezjologii i intensywnej terapii, tj. wykonywania znieczulania ogólnego
i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub
leczniczych;
2) reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie
bezpośredniego zagrożenia życia;
3) leczenia bólu ostrego i przewlekłego;
4) udzielanie konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
5) intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii
i Oddziale Pooperacyjnym;
6) prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami
wykorzystywanymi do udzielania wyżej wymienionych świadczeń, zgodnie z przyjętymi
w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii standardami;
7) nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji;
8) dyżurów medycznych w systemie całodobowym według harmonogramu;
9) kardioanestezji (Blok Operacyjny Kliniki Kardiochirurgii, Oddział POOP Kliniki
Kardiochirurgii) z dyżurami pod telefonem (jeśli dotyczy);
10) udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych: przeszczepienie
nerki, przeszczepienia nerki i trzustki, oraz wątroby a w szczególności:
a) identyfikacji potencjalnego dawcy narządów;
b) udziału w komisyjnym orzeczeniu zgonu;
c) kwalifikacji potencjalnego dawcy do pobrania narządów i opiece nad dawcą
do momentu pobrania narządów;
d) znieczulenia do pobrania narządów od dawcy zmarłego;
e) znieczulenia do przeszczepienia nerki;
f) znieczulenia do przeszczepienia nerki i trzustki;
g) znieczulenia do przeszczepienia wątroby;
h) znieczulenia do pobrania narządów od dawcy żywego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie
  internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw
  Pracowniczych i Płac pod numerem tel. (22) 599-17-38.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2021 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: wysokością zaproponowanych stawek za udzielanie świadczeń.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub
  części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert
  bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty
  30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy
Ogłoszenie wyników
Informacja o wniesieniu odwołania

Autor: Kinga Opałka, 10 grudnia 2021 12:52
Ostatnia modyfikacja: 30 grudnia 2021 10:54