Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Kardiochirurgii w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w podziale na części

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 633)
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie wysokospecjalistycznych
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w
Klinice Kardiochirurgii w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w podziale na części:

 1. Część I Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii
  i intensywnej terapii w Klinice Kardiochirurgii:

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie całodobowym według miesięcznego
  harmonogramu ustalonego z Udzielającym Zamówienia, udział w wysokospecjalistycznych
  procedurach transplantacyjnych w Klinice Kardiochirurgii.
 2. Część II Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z anestezjologii
  i intensywnej terapii oraz pełnienie obowiązków kierującego zespołem anestezjologów w Klinice
  Kardiochirurgii.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie całodobowym według miesięcznego
  harmonogramu ustalonego z Udzielającym Zamówienia, w tym udział w
  wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych w Klinice Kardiochirurgii.
 3. Część III Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych przez lekarzy
  specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Kardiochirurgii:

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych według miesięcznego harmonogramu ustalonego z
  Udzielającym Zamówienia oraz udział w wysokospecjalistycznych procedurach
  transplantacyjnych w Klinice Kardiochirurgii.
 4. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie
  internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce konkursy ofert.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw
  Pracowniczych i Płac pod numerem tel. (22) 599-17-39.
 6. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 7. Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2022 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (lokalizacji CSK UCK WUM).
 9. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń,
  kwalifikacje oferentów.
 10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub
  części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert
  bez podania przyczyny.
 11. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty
  30 000 euro.
 12. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 9 września 2022 11:39
Ostatnia modyfikacja: 13 października 2022 14:51