Udzielenie świadczeń zdrowotnych od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. w II Zakładzie Radiologii Klinicznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 roku poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r. w II Zakładzie Radiologii Klinicznej w podziale na części:
I. wykonywanie badań USG, biopsji narządów pod kontrolą USG,  drenaż jam ciała pod kontrolą USG;
II. wykonywanie i opisywanie badań TK przed zabiegami ablacji i pulmonologicznych, konsultowanie badań radiologicznych pulmonologicznych w ramach spotkań kliniczno-radiologicznych w wymiarze 3 godziny tygodniowo;
III. wykonywanie i opisywanie wolumetrii wątroby przed pobraniem fragmentu do przeszczepu wątroby od żywego dawcy oraz wykonywanie i opisywanie badań  TK;
IV. wykonywanie i opisywanie badań TK naczyniowych do 150 badań miesięcznie;
V. opisywanie badań onkologicznych do 400 badań w miesiącu;
VI. wykonywanie i opisywanie badań MR serca do 15 badań w miesiącu;
VII. wykonywanie i opisywanie badań TK laryngologicznych do 60 badań w miesiącu.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel.  (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie II Zakładu Radiologii Klinicznej pod numerem tel. (22) 599-23-00.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2020 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 r. godz. 10:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 6. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 8. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Kinga Opałka, 28 października 2020 09:17
Ostatnia modyfikacja: 2 grudnia 2020 08:25