ZAPYTANIE OFERTOWE o zamówienie publiczne na: „Dostawę systemu przywoławczego pacjentów do gabinetów lekarskich dla pięciu pomieszczeń w obszarze modernizowanej Kliniki Onkologii CSK UCK WUM

ZAPYTANIE OFERTOWE o zamówienie publiczne na: „Dostawę systemu przywoławczego pacjentów do gabinetów lekarskich dla pięciu pomieszczeń w obszarze modernizowanej Kliniki Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu na II piętrze Bloku „E” Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1A”, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1) tejże ustawy.

W związku z omyłką pisarską w domenie jednego z dwóch wskazanych adresów e-mail, właściwych do wysłania Formularza ofertowego w punkcie 7.1 Zapytania ofertowego, Zamawiający zamieszcza skorygowane Zapytanie ofertowe w ww. punkcie poniżej.
Równocześnie Zamawiający informuje, że, zgodnie zapisami Zapytania, Wykonawca składa ofertę do Kierownika Działu Projektów Inwestycyjnych i pozyskiwania środków UCK WUM za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: adam.tarka@uckwum.pl oraz dpi@uckwum.pl w terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku, do godziny 15:30.

Oznaczenie postępowania: DPI/11/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zał. 1. Projektowane postanowienia umowy
Zał. 2 OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA
WUM_PT-W_AR_R_02_Rzut II piętra
WUM_PT-W_AR_RS_01_Rzut sufitów II piętra
WUM_PT-W_IT_R_01
Zał. 3. Formularz ofertowy

Autor: Kinga Opałka, 8 grudnia 2023 13:31
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2023 10:33