Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich w zakresie konsultacji urologicznych u noworodków w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich DSK UCK WUM

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.991 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich w okresie od 16.10.2023 r. do 30.09.2024 r. w zakresie:
1) Konsultacji urologicznych u noworodków w Klinice Neonatologii i Chorób Rzadkich
DSK UCKWUM

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie
  internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów
  Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51 .
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2023 r. do godz. 14:30. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Z Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
  (lokalizacja CSK UCK WUM).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
  kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń,
  kwalifikacje oferentów.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub
  części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert
  bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty
  30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

Autor: Magdalena Pawińska, 29 września 2023 14:08
Ostatnia modyfikacja: 16 października 2023 12:23