Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz w zakresie ratownictwa medycznego w okresie od 01.12.2022 do 31.10.2023 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz w zakresie
ratownictwa medycznego w okresie od 01.12.2022 do 31.10.2023r. w lokalizacji Żwirki i Wigury
DSK w:

 1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
 2. Oddziale Klinicznym Neonatologii i Chorób Rzadkich (Pododdziale Intensywnej
  Terapii Noworodka)
 3. Centralnym Bloku Operacyjnym Pediatrycznym
 4. Oddziale Klinicznym Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i
  Pediatrii
  Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
  określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
  Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu
określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej
Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów
  Medycznych pod nr tel. (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki pod nr
  tel. (22) 3179155.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych
  kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach
  Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2022 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą
  będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania)
  nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego
  Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego
  Zamówienia w Sekretariacie Naczelnej Pielęgniarki w lokalizacji DSK.
 5. Kryteria, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze
  najkorzystniejszych ofert: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość,
  dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także
  odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
  kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Projekt umowy

Autor: Kinga Opałka, 21 listopada 2022 14:36
Ostatnia modyfikacja: 21 listopada 2022 14:36