Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) ogłasza konkurs ofert
i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Poradni Specjalistycznej „Lecznica” Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM (lokalizacja ul. Lindleya 4) w okresie od 15.09.2023 do 14.09.2024.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu  11.09.2023 r. do godz. 08:30. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2023 r. o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa (Lokalizacja SKDJ UCK WUM).
 5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 6.  Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM

Wzór umowy – poradnia

Autor: Magdalena Pawińska, 1 września 2023 08:45
Ostatnia modyfikacja: 1 września 2023 08:45