ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Cieplarki do płynów infuzyjnych – 1 szt. dla UCK WUM

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 euro)
na dostawę Cieplarki do płynów infuzyjnych – 1 szt. dla UCK WUM w ramach programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wzmocnienie i unowocześnienie zasobów
sprzętowych w celu zwiększenia efektywności działania w obszarze świadczeń transplantacyjnych w
zakresie przeszczepień wątroby oraz nerki ” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności
systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020”

znak sprawy: DAM.220.018.2023.DOT

Ogłoszenie

Zał. nr 1 Formularz parametrów technicznych_cieplarka

Zał. nr 2 do Zapytanie Ofertowe -Oferta

Zał. nr 3 PPU – umowa

Notatka o wyborze

Autor: Magdalena Pawińska, 30 sierpnia 2023 11:53
Ostatnia modyfikacja: 13 września 2023 14:49