Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 711, z późn. zm) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.:
I. w zakresie części I:
1) anestezjologii i intensywnej terapii, tj. wykonywania znieczulania ogólnego i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
2) reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
3) leczenia bólu ostrego i przewlekłego;
4) udzielanie konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
5) intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii i Oddziale Pooperacyjnym;
6) prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania wyżej wymienionych świadczeń, zgodnie z przyjętymi  w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii standardami;
7) nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji;
8) dyżurów medycznych w systemie całodobowym według  harmonogramu;
9) udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych: przeszczepienie nerki, przeszczepienia nerki  i trzustki, oraz wątroby a w szczególności:
a) identyfikacji potencjalnego dawcy narządów; 
b) udziału w komisyjnym orzeczeniu zgonu;
c) kwalifikacji potencjalnego dawcy do pobrania narządów i opiece nad dawcą 
do  momentu pobrania narządów;
d) znieczulenia do pobrania narządów od dawcy zmarłego;
e) znieczulenia do przeszczepienia nerki;
f) znieczulenia do przeszczepienia nerki i trzustki;
g) znieczulenia do przeszczepienia wątroby;
h) znieczulenia do pobrania narządów od dawcy żywego.

 II. w zakresie części II:
1. Wykonywania obowiązków Kierownika II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii tj.:
1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad procesem diagnostycznym, terapeutycznym i planowaniem zakresu leczenia u chorych leczonych w klinice, a w szczególności:
a) prowadzenie odpraw i obchodów klinicznych;
b) konsultacje z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii chorych kwalifikowanych
do zabiegów lub hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii;
c) uczestniczenie w pracy wewnątrzklinicznych zespołów analizujących wyniki leczenia, działania niepożądane i konflikty w zespole;
2. ustalanie organizacji pracy, a w szczególności:
a) wyznaczanie osób odpowiedzialnych za działalność podjednostek Kliniki: Oddziały Intensywnej Terapii (OIT), Oddział Pooperacyjny (POOP), Zespół Anestezjologiczny (ZA) bloku operacyjnego, Zespół Interwencyjny (ZI); koordynację zajęć studentów WUM;
b) wyznaczanie zadań i obszarów odpowiedzialności pracownikom Kliniki oraz sposobu raportowania realizowanych zadań;
c) ustalanie harmonogramów pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii) uwzględniające zapotrzebowanie na usługi z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i liczbę dostępnych lekarzy anestezjologów;
d) nadzór nad dyscypliną pracy;
e) dokonywanie okresowej oceny pracowników jednostki;
3) nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji medycznej;
4) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia w niezbędne materiały i sprzęt;
5) opracowywanie i przygotowanie dokumentacji koniecznej do wdrożenia procedury zakupu sprzętu w ramach zamówień publicznych;
6) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań i bieżące sygnalizowanie
o problemach wymagających rozwiązania;
7) koordynacja i nadzór nad prowadzeniem działalności naukowej, a w szczególności:
a) udział w opracowaniu planów badań naukowych;
b) nadzór merytoryczny nad prowadzonymi badaniami;
c) współpraca naukowa z jednostkami uczelnianymi i pozauczelnianymi;
8) organizacja i nadzór nad realizowaniem działalności edukacyjnej w ramach WUM i szkolenia podyplomowego, a w szczególności:
a) opracowywanie i nadzór nad opracowaniem programów szkolenia studentów WUM i  realizacją zajęć;
b) udział w procesie nauczania studentów w ramach pensum dydaktycznego;
c) udział w egzaminach studentów;
d) nadzór nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego ANKONA;
e) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad szkoleniem specjalizacyjnym rezydentów Kliniki zgodnie z programem specjalizacji we współpracy z wyznaczonymi kierownikami specjalizacji;
f) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad szkoleniem stażystów podyplomowych i lekarzy z jednostek zewnętrznych odbywających w Klinice staż specjalizacyjny wspólnie z wyznaczonym opiekunem stażystów;
g) organizacja i nadzór merytoryczny nad szkoleniami wewnętrznymi organizowanymi dla personelu Kliniki.

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce konkursy ofert.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel.  (22) 599-17-38.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2021 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
  6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością zaproponowanych stawek za udzielanie świadczeń.
  7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
  9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Wzór umowy

Autor: Kinga Opałka, 29 czerwca 2021 12:54
Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2021 12:54