Dostawę: Punkty dostępu medycznej sieci telemetrycznej (nadajników Access point) – 5 szt. dla CSK .

ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 złotych) na dostawę: Punkty dostępu medycznej sieci telemetrycznej (nadajników Access point) – 5 szt. dla CSK . – w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Wsparcie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi” nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

Znak sprawy: DAM.220.032.2023.DOT.

Ogłoszenie
Zał. nr 1 – Formularz parametrów technicznych
Zał. nr 2 – Formularz Ofertowy
Projekt umowy
Notatka w sprawie ofert

Autor: Kinga Opałka, 19 grudnia 2023 12:54
Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2023 12:48