Przepisy prawa

Powrót

Podstawowe akty prawne związane z funkcjonowaniem UCK WUM:

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2401 t.j.) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 t.j.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135
 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 t.j.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090520417
 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 t.j.)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970280152
 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2401 t.j.)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111741039
 1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 t.j.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410
 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 t.j.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570
 1. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 t.j.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101070679
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 t.j.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261381
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U z 2020 r. poz. 2401 t.j.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011001083

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666 z późn. zm.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000666
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1661)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052001661
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1948)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001948
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. 2019 poz. 1923)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001923
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001975
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U. 2018 poz. 909)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000909
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 263)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000263
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz.U. 2016 poz. 201)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000201
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2021 r. poz. 240).
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000240
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 736 z późn. zm.)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000736
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595 z późn. zm.).
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000595
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 poz. 173)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000173 
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 poz. 605)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000605
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2012 r. poz. 1545)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001545

Powrót

Autor: Krzysztof Buczyński, 14 września 2016 11:47
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2021 09:57