Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom UCK WUM przez lekarzy specjalistów w Pracowni Naczyniowej II Zakładu Radiologii Klinicznej CSK UCK WUM

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom UCK WUM przez lekarzy specjalistów w Pracowni Naczyniowej II Zakładu Radiologii Klinicznej CSK UCK WUM (lokalizacja ul. Banacha 1A) w okresie od 01.05.2024 r. do 05.11.2024 r. polegających na:

 1. Wykonywaniu procedur radiologii naczyniowej;
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w UCK WUM zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego Zamówienia  i ustalonym harmonogramem (w godz: 8:00 – 20:00);

 1. Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
  i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu  22.04.2024 r. do godz. 15:00 Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie II Zakładu Radiologii (lokalizacja CSK).
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 3 do SWKO – WZÓR UMOWY
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego