Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.991) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r. w zakresie :
1) diagnostyki audiologicznej centralnych zaburzeń słuchu oraz ich leczenie;
2) oceny badań obiektywnych słuchu .

1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Kariera.
2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51 .
3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2024 r. do godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii DSK (lokalizacja: DSK UCK WUM).
6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje oferentów.
7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.|
9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych UCK WUM
Załącznik nr 3 – umowa wzór