Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od15.05.2024 r. do 14.04.2025 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Obserwacyjno-Izolacyjnym i Pediatrii DSK UCK WUM w okresie od 15.05.2024 r. do 14.04.2025 r.
Warunki udziału w postępowaniu formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.uckwum.pl), w zakładce Praca- Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Kontraktów Medycznych pod numerem tel. (22) 599-17-51.
2. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach
i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2024 r. do godz.15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
w Sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa (DSK UCK WUM).
5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: cena.
6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania
przyczyny.
7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWKO Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 3 wzór umowy